Sairaalakoulua käyvän oppilaan arvioinnista ja opetusjärjestelyistä

IMG_0874

Sairaalakoulua käyvän oppilaan arvioinnissa noudatetaan samoja arvioinnin periaatteita ja tehtäviä, jotka koskevat kaikkia perusopetuksessa olevia oppilaita.

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä auttaa ja tukea oppilasta oppimisessa ja kasvussa. Arvioinnin periaatteiden mukaan sen tulee olla totuudenmukaista, monipuolista, jatkuvaa, kannustavaa ja itseluottamusta vahvistavaa. Edellä olevat seikat nousevat erityisen tärkeään asemaan oppilaan sairastuessa ja sairauden vaikuttaessa opetuksen toteutumiseen ja järjestelyihin.

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppimisvaikeudet ja yksilölliset tarpeet myös silloin, kun kyseessä ei ole erityisen tuen päätöstä. Arviointi tulee toteuttaa siten, että oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus osoittaa osaamisensa perinteisten kirjallisten kokeiden sijaan tai lisäksi esimerkiksi toiminnallisilla tehtävillä, ryhmäkokeilla, suullisilla kokeilla, kirjallisen kokeen suullisella täydentämisellä, teknisiä apuvälineitä hyväksi käyttämällä tai avustajan tukemana.

Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tulee antaa arviointipalautetta lukuvuositodistusten lisäksi riittävästi ja monipuolisesti. Palautteen tulee sisältää tietoa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä alueista, joita on kehitettävä. Arvioinnin avulla voidaan myös selvittää oppilaan tarvetta tukeen.

Koska oppivelvollisuudesta ei voi saada sairaslomaa ja oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa tarpeen mukaan, on oppilaan opetusjärjestelyjä toteutettava mahdollisimman monipuolisesti. Sairaalaopetuksessa toteutetaan kaikkia kolmiportaisen tuen tasoja. Usein kysymykseen tulee eteneminen erityisten painoalueiden mukaan (tehostettu tuki tai HOJKS). Tällöin oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:issa määritellään etenemisen kannalta välttämättömät, keskeiset sisällöt. Arviointi toteutetaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Tarvittaessa eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti (PoA 11§). Tällöin hyväksytysti suoritetut opinnot eivät raukea ja yhdeksännellä vuosiluokalla oppilas luetaan ao. vuosiluokan oppilaaksi kunnes oppilas saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta.

PoL 18§ mukaisesti oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään. Asetuksen kolmas kohta: ”se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä” koskee erityisesti sairaalaopetuksen piirissä olevia ja sieltä palaavia oppilaita. Tällöin oppilaan opiskelu järjestetään ja suunnitellaan osana erityisen tuen päätöstä (HOJKS) tai erillisellä hallintopäätöksellä ja oppimissuunnitelmalla, jos oppilaalla ei ole erityisen tuenpäätöstä. Tällöin arviointi toteutuu HOJKS:issa kuvatun arvioinnin mukaisesti tai suhteessa yleiseen oppimäärään silloin, kun erityisen tuen päätöstä ei ole tehty.