Huoltajille

2

Kuinka monta oppilasta on sairaalakoulun opetusryhmässä?

Sairaalaopetus on yksilöityä luokkamuotoista erityisopetusta, jossa ryhmäkoko vaihtelee. Opetusta voidaan antaa myös yksilöopetuksena.

Millaista on kodin ja koulun välinen yhteistyö?

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Yhteyttä pidetään säännöllisesti puhelimitse, sähköpostilla, tapaamisissa ja vanhempainilloissa. Huoltajilta toivotaan aktiivista yhteydenpitoa sairaalakoulujakson aikana.

Mitä tietoja oma koulu saa lapsesta?

Yhteistyössä noudatetaan salassapitoa ja tiedonsiirtoa koskevia määräyksiä. Oma koulu saa opetuksen järjestämisen kannalta oleelliset ja välttämättömät tiedot.

Millainen lukujärjestys oppilailla on?

Joissakin kouluissa oppilas saa oppiainekohtaisen lukujärjestyksen, joissain määritellään viikon kouluajat. Koulunkäynnin määrä vaihtelee voinnin ja jaksamisen mukaan. Myös erikoissairaanhoitoon kuuluvat tapaamiset vaikuttavat kouluaikoihin. Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Tuodaanko omat kirjat kouluun?

Kyllä, erityisesti lyhyelle jaksolle. Sairaalakoulusta löytyy myös omia kirjoja ja oppimateriaaleja.

Milloin oppilas siirtyy takaisin omaan kouluun?

Sairaalakoulujakson pituuksissa on suuria vaihteluita. Siirtymävaihe oppilaan omaan kouluun toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Miten sairaalakouluun pääsee?

Osastohoidossa olevilla lapsilla ja nuorilla on lakisääteinen oikeus saada sairaalahoidon aikana opetusta siinä määrin kuin oppilaan terveys ja muut olosuhteet sen sallivat.

Avohoidolliselle koulupaikalla pääsyssä on paikallisia eroja. Avohoidollisen kouupaikan kriteereijä kannattaa kysyä paikallisesta sairaalaopetus antavasta koulusta. Oppilaaksioton pääperiaatteena on se, että oppilaalla on erikoissairaanhoidon asiakkuus ja toimiva hoitosuunnitelma.

Mitä tarkoittaa tutkimus- ja arviointijakso?

Tutkimus- ja arviointijakso terminä liittyy hoitoon. Mikäli oppilas käy silloin sairaalakoulua on se  yleensä koulunkäyntiä ylläpitävää opetusta sekä oppimis-ja koulunkäyntitaitojen arviointia.

Miten toiselle asteelle siirtyminen tapahtuu?

Jokaisessa sairaalaopetusyksikössä on opinto-ohjauksesta vastaava sairaalakoulunopettaja, joka tukee urasuunnittelussa. Oppilaat hakevat oman koulunsa listoilta yhteisvalinnassa. Yhteistyötä oman koulun opinto-ohjauksen kanssa tehdään tiiviisti.

Vaikuttaako sairaalakoulussa opiskelu jatko-opintoihin sijoittumiseen?

Ei vaikuta. Sairaalakoulun 9-luokkalaiset hakevat jatko-opintoihin samalla tavalla kuin muutkin päättöluokkalaiset. Sairaalakoulussa järjestetään koulutus-ja ammatinvalintaan oppilaanohjausta, tutustumiskäyntejä ja koulutuskokeiluja eri oppilaitoksiin. Oppilaanohjaus toteutetaaan yhteistyössä huoltajien, hoidon ja omien koulujen kanssa.

Lopuksi. Ole rohkeasti yhteydessä oman alueesi sairaalaopetusta antavaan kouluun ja kysy lisätietoja.