Hoidolle

11

Kenen kanssa teen yhteistyötä sairaalakoulussa?

Jokaisella oppilaalla on oma vastuuopettaja / luokanvalvoja, joka vastaa opetuksesta sairaalakoulujaksolla. Hän on ensisijainen yhteistyökumppani koulun puolelta.

Miksi saapumisilmoitus on tärkeä sairaalakoululle?

Saapumisilmoituksen tietojen pohjalta pidetään kirjaa oppilaiden sairaalakoulujaksoista. Tulo- ja lähtöpäivät tarvitaan myös kuntalaskutusta varten.

Miksi sairaalakoulujakso on tärkeä myös hoidolle?

Sairaalaopetus täydentää kokonaiskuvaa lapsesta ja on osa lapsen kokonaiskuntoutusta. Jatkon suunnittelun kannalta sairaalaopetus on ensiarvoisen tärkeää. Koulun kautta saadaan paljon tärkeää tietoa mm. ryhmässä pärjäämisestä, vahvuuksista ja haasteista. Toimiva moniammatillinen yhteistyö on oppilaan etu ja tuo parhaita tuloksia.

Kuka tiedottaa perustasolle mitäkin?

Koulun väki hoitaa yhteydet oppilaiden omiin kouluihin nivelvaiheissa. Hoidon tehtävänä on välittää riittävä tieto myös oppilashuollon perustasolle erikoissairaanhoidosta. On aina oppilaan etu yhdistää näiden tietojen siirtäminen “saattaen vaihtamalla”.

Miten peruskoulun sairaalakoulussa suorittaneet saatetaan jatko-opintoihin?

Jokaisessa sairaalaopetusyksikössä on opinto-ohjauksesta vastaava opettaja, joka tukee urasuunnittelussa. Oppilaat hakevat yhteisvalinnassa oman koulunsa listoilta. Hoidon, huoltajien ja oman koulun opinto-ohjauksen kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. On tärkeää pyrkiä ohjaamaan yhdessä nuorta kohti realistisia jatko-opintoja.

Mitä tukimuotoja on olemassa peruskoulun päättyessä ja jatko-opintojen alkaessa?

Sairaalakoulu voi sopia nuoren ja huoltajien kanssa nivelvaihetyöstä myös toiselle asteelle esim. koulupalaverin muodossa. Yhteistyötä tehdään paikkakunnasta riippuen esim. etsivän nuorisotoimen, “tulevaisuustiskin”, ura-ohjaajan kanssa.

Miten yhdistää vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä koulun ja hoidon osalta?

Hoito- ja kouluneuvotteluissa tulee sopia yhteistyön muodoista. Yhteiset vanhempainillat tai -ryhmät ovat hyviä tapoja huoltajien tukemiseen.

Kuinka ohjaan huoltajia toimimaan oppilaan koulunkäyntivaikeuksiin liittyvissä asioissa? Kenen puoleen voi kääntyä?

Aina ensisijainen suunta pitää olla oppilaan oma koulu. Koulun rehtorin puoleen on viisasta kääntyä. Hän osaa tarvittaessa ohjata eteenpäin. Joillakin sairaalakouluilla on tiivistä yhteistyötä avohoidon kanssa esimerkiksi konsultoivien erityisluokanopettajien muodossa. Nämä henkilöt työskentelevät avohoidon ja oman koulun oppilashuollon välissä oppilaiden koulunkäyntiä tukien.