Psyykkisesti oirehtivien oppilaiden opetus

Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoidossa olevien oppilaiden opetus järjestetään yksilö- tai ryhmäopetuksena. Yksilöopetusta järjestetään tarpeen vaatiessa myös osastolla. Opetuksen toteuttamistapa määritellään yhdessä hoidon kanssa. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaan tila ja jaksaminen sekä hoidon edellyttämät toimenpiteet, kuten esim. terapiat. Oppilas säilyttää oppilaspaikkansa  omassa koulussaan koko sairaalaopetuksen ajan. Opetuksen lähtökohtana on perusopetukselle asetetut tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. Opetus ja koulun arki edustavat oppilaalle normaalia elämää ja arjen realiteetteja ja siten säilyttää siteet sairaalan ja hoidon ulkopuoliseen elämään. Koulu ja hoito toimivat tiiviissä yhteistyössä. Oppilashuoltotyö toteutuu moniammatillisena yhteistyönä oppilaan oman verkoston kanssa.

Opettaja toimii pedagogisena asiantuntijana sekä yhteistyölinkkinä oppilaan omaan kouluun.

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on turvata oppilaan koulunkäynti osastohoidon aikana, jolloin oppilaan voimavarat koulunkäyntiin ovat eri syistä heikentyneet. Sairaalaopetuksen toiminta-ajatuksena on luoda oppimisen esteistä tai sairaudesta huolimatta oppilaalle mahdollisuudet edellytystensä mukaiseen oppimiseen ja myönteiseen kehitykseen ja kasvuun. Oppilasta tuetaan löytämään oppimisestaan ilo ja sellaiset strategiat, joiden avulla  saavutetaan tunne-elämän eheytyminen, ikätasoinen kasvu ja kehitys sekä myönteinen asenne omaan oppimiseen.

Sairaalakoulujakson aikana oppilas noudattaa koulunsa omaa opetussuunnitelmaa, sairaalakoulun opetussuunnitelmaa tai hänelle laadittua henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS).

Hoitojakson päättyessä omaan kouluun siirtyminen toteutetaan yhteistyössä oppilaan, huoltajien, hoidon ja oman koulun kanssa. Portaittainen siirtyminen tukee oppilaan hoitojaksolla ja opetuksessa saavutettujen taitojen kestävyyttä ja yleistymistä oman koulun ympäristöön.